مرکز مطالعات تطبیقی مذاهب مشهد مقدس

نشست تخصصي«نقد و بررسي مباني نظري داعش،تلفيق سنت و مدرنيزم» - گالری تصاویر